วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
(3204-2007)


จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขั้นตอนแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรม
3. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
4. เห็นคุณค่าถึงความสำคัญของการออกแบบโปรแกรม

มาตราฐานรายวิชา
1. อธิบายขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
2. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการทำงานการวิเคราะห์ การกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผัง งาน การสร้างเซตกับผังงาน การเขียนคำสั่งเทียม (Pseudo Codee) หลักการออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น